Prevádzkovateľ osobných údajov sa riadi nariadeniami a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je: FIRM-A s.r.o. , Šoltésovej 4600/13A, 031 01, Liptovský Mikuláš, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: Pavčiná Lehota 60, 031 01 Liptovský Mikuláš

Email: info@apartmanytatry-ziarce.sk

Telefón: +421 907 034 947

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

Nariadenia sa začne uplatňovať v praxi a zákon č. 18/2018 Z. z. nadobudne účinnosť dňa 25.06.2020 – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

 1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovávania osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti Penziónu a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.

Apartmány Tatry Žiarce sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Nariadenie“).

Práva, povinnosti a mlčanlivosť

 1. Apartmány Tatry Žiarce sa zaväzujú prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ich inému zneužitiu osobných údajov .
 2. V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Penzión povinný spracovávať osobné údaje klientov. S týmito údajmi pracujú najmä:
 • Recepčný Apartmánov
 • Manažér Penziónu
 • Účtovník
 1. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi klientov nakladajú výhradne v rámci služieb poskytovaných Penziónom. Penzión a ani zamestnanci neprenášajú osobné údaje klientov ďalším subjektom. Ďalšími spracovateľovi osobných údajov klientov je Hotelový systém Previo.
 2. Podmienky spracovania a nakladania s osobnými údajmi klientov sú upravené v spracovateľskej zmluve medzi hotelom a daným spracovateľom

DPO poverenec

DPO poverenec v Apartmánoch Tatry Žiarce nie je.

INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOCH

 1. Apartmány majú zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a doba ubytovanie, číslo a typ dokladu, prípadné vízum, účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov na území SR (404/2011 Z.z.) a Zákonom o miestnych poplatkoch (582/2004 Z.z.). Podľa týchto právnych predpisov je hotel povinný uchovávať osobné údaje o zákazníkoch po dobu 6 rokov.
 2. Zákazník má kedykoľvek právo požiadať Apartmány Tatry Žiarce o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchovávané v karte hosťa v hotelovom systéme, v domovej knihe a evidenčnej knihe, ktoré sú v tlačenej podobe uschované v uzamknutej miestnosti. V prípade žiadosti o výmaz osobných údajov Penzión zmaže kartu hosťa a skartuje domovú a evidenčnú knihu. Vyššie uvedené zákony však Penzión musí splniť. Vymenované osobné údaje môžu byť zmazané až po uplynutí zákonnej lehoty 6 rokov.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Ochrana osobných údajov

 1. Apartmány Tatry Žiarce sa zaväzujú, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov, najmä Nariadenie.
 2. Apartmány Tatry Žiarce sa zaväzujú, že spracovávanie údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
 • k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Apartmánov, ktoré budú mať Apartmány Tatry Žiarce stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom (meno a heslo).
 • osobné údaje budú spracované v priestoroch Apartmánv Tatry Žiarce, do ktorých budú mať prístup len oprávnené osoby alebo jeho dodávatelia (subdodávatelia), viazaní rovnakými povinnosťami;
 • Apartmány Tatry Žiarce zabránia neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu alebo prenosu, osobných údajov.
 • urobí opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť, komu boli osobné údaje odovzdané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.
 1. Apartmány Tatry Žiarce sa zaväzujú prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov prípadne osobitných zmluvných dojednaní zabezpečiť, že jeho zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, tak budú robiť len za podmienok a v rozsahu Penziónom stanovenom a zodpovedajúcim pokynom Apartmánov. Najmä bude sám (a záväzne uloží aj týmto uvedeným osobám) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, a to aj po skončení zamestnania alebo príslušných prác pri Apartmánoch.

Kamerový systém

 • Apartmány Tatry Žiarce využívajú k prevencii ochrany svojich zákazníkov, svojho a ich majetku kamerový systém. Apartmány Tatry Žiarce prehlasujú, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám, či subjektom.
 • V prípade majetkovej ujmy alebo inej trestnej činnosti sa záznam poskytuje orgánom v trestnom konaní.
 • Po šiestich dňoch sa záznam automaticky maže.
Call Now Button

Firm-A s.r.o. Všetky práva vyhradené | Copyright © 2021 | Created by mpmsat.sk